Showroom Tượng Công Giáo, Bàn Thờ Chúa và Vật phẩm Công Giáo lớn ở Italia

Share

Tổng hợp thông tin Showroom Tượng Công Giáo, Bàn Thờ Chúa và Vật phẩm Công Giáo lớn ở Italia. Showroom Tượng Công Giáo, Bàn Thờ Chúa và Vật phẩm Công Giáo lớn ở Italia bao gồm: Tên, Địa Chỉ, Số điện thoại và quy mô …

Tổng hợp thông tin Showroom Tượng Công Giáo, Bàn Thờ Chúa và Vật phẩm Công Giáo lớn ở Italia. Showroom Tượng Công Giáo, Bàn Thờ Chúa và Vật phẩm Công Giáo lớn ở Italia bao gồm: Tên, Địa Chỉ, Số điện thoại và quy mô ...

I. Tricella – Municipio 1 (Milan – Italia)

  • Địa chỉ: Largo Ildefonso Schuster, 1, 20122 Milano MI, Italia
  • Số điện thoại: +39 02 805 2331

II. Segatel Snc Di Marco Segatel & C. – Municipio 8

  • Địa chỉ: Via Piave, 39, 20016 Pero MI, Italia
  • Số điện thoại: +39 02 358 0468

III. MOLLICA sas – Arredi Sacri – Municipio 7

  • Địa chỉ: Via Michelangelo Buonarroti, 8, 20090 Cesano Boscone MI, Italia
  • Số điện thoại: +39 02 450 0486

IV. La Stele – Municipio 8 ( Italia )

  • Địa chỉ: Viale Certosa, 91, 20151 Milano MI, Italia
  • Số điện thoại: +39 02 3925 7502

V. Negozio Pime (Bottega del Mondo) – Municipio 8

  • Địa chỉ: Via Monte Rosa, 81, 20149 Milano MI, Italia
  • Số điện thoại: +39 02 4382 2390

XƯỞNG CHẾ TÁC TƯỢNG CÔNG GIÁO VÀ BÀN THỜ CHÚA CAO CẤP XUẤT KHẨU